3,850,000 2,950,000 

CÁC SIZE KHÁC VUI LÒNG LIÊN HỆ